Täyden palvelun viestintätoimisto

OSG tarjoaa monipuoliset viestinnän palvelut. Meillä on vahva kokemus asiakaslehtien ja henkilöstölehtien tuotannosta, sähköisestä viestinnästä, mediasuhteiden hoidosta ja strategisesta viestinnän suunnittelusta. Toteutamme viestinnän palvelut kustannustehokkaasti, luotettavasti ja luovasti. Käytössämme on laatujärjestelmä ja olemme MTL:n laatuauditoitu viestintätoimisto.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Tunnetaanko yrityksesi erinomaisesta asiakaskokemuksesta? Asiakaskokemus on kilpailukenttä, jolla yrityksen täytyy menestyä.

Yrityksen haasteena on saada palvelut, viestintä ja kaikki asiakaskohtaamiset tuottamaan asiakkaan näkökulmasta hyvä ja eheä kokemus. Yhdistämme vahvan viestinnän osaamisen palvelumuotoilun menetelmiin ja autamme sinua kartoittamaan ja tunnistamaan asiakkaidesi näkökulmasta tärkeimmät kehittämiskohteet. Menetelmäsetistämme löytyy ratkaisuja, joilla tuemme sinua asiakaskokemuksenne nostamisessa uudelle tasolle.

Viestintätoimisto OSG Viestintä – Asiakas-, henkilöstö- ja järjestölehdet

Asiakas-, henkilöstö- ja järjestölehdet

OSG Viestinnällä on pitkä kokemus lehtien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Me hallitsemme lehden tuotannon koko prosessin ja voimme toimittaa lehden joko avaimet käteen -periaatteella tai haluamiasi osaprosesseja kuten taittoa tai toimitustyötä. Nivoutamme lehden osaksi yhteisön muuta viestintää ja rakennamme lehdelle yhteisön viestintästrategiaa tukevan konseptin.

Asiakaslehti on tutkitusti erinomainen keino pitää yhteyttä sidosryhmiin, välittää tietoa ja vahvistaa suhteita. Oikealla tavalla toteutettuna asiakaslehti ohjaa myös toimintaa ja tukee myyntiäsi tai muita asettamiasi tavoitteita. Asiakaslehden ympärille voidaan rakentaa vaikkapa esimerkiksi asiakasklubi, jonka toimintaan kuuluu lehden lisäksi esimerkiksi erilaisia asiakastapahtumia. OSG Viestinnässä tuotetaan vuosittain yli 60 korkealaatuista asiakaslehteä.

Henkilöstölehti on sisäisen viestinnän lippulaiva. Siihen kannattaa satsata yhtä paljon kuin yhteisön ulkoisiinkin lehtiin. Henkilöstölehti kertoo yhteisön strategiasta, välittää sen arvoja, tiedottaa, tukee tavoitteiden saavuttamista ja luo oikeanlaista ME-henkeä.

Järjestölehti on tärkeä osa jäsenyyttä. Se sitouttaa jäsenet yhdistykseen tai liittoon ja perustelee järjestön kannanotot sidosyhmille.

Digitaalinen viestintä

Digitalisoitumisen myötä erillisten viestintävälineiden rajat ovat lähestulkoon hävinneet. Netissä luetaan lehtiä, kuunnellaan radiota ja katsotaan televisiota. Toisaalta tarjolla on myös uusia vaikuttamisen keinoja kuten blogeja ja yhteisöllisiä palveluja. OSG Viestintä tarjoaa monipuoliset ratkaisut sähköiseen viestintään, ja autamme yhteisöä näkymään myös verkossa. Luomme sähköisiä uutiskirjeitä ja verkkolehtiä, bloggaamme ja hallitsemme yhteisöjen näkyvyyttä erilaisin keinoin myös verkossa. Tuotamme myös verkkoon ohjelmia, joita välitetään eri sidosryhmille.

Viestintätoimisto OSG Viestintä – Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu

OSG Viestinnän kokeneet graafiset suunnittelijat luovat vaikuttavia ilmeitä asiakas-, henkilöstö- ja järjestölehdille, kirjoille, vuosikertomuksille ja muille viestintämateriaaleille.

Kansainvälinen viestintä

OSG Viestinnällä on kokemusta kansainvälisten viestintäprojektien johtamisesta. Kokoamme halutessasi jo suunnitteluun mukaan kansainvälisen verkostomme viestintäasiantuntijat. Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset saadaan aikaan hyödyntämällä paikallista osaamista. Viestintätoimenpiteiden jalkauttamista varten kokoamme asiakkaallemme sopivan tiimin kustakin maasta. Me hoidamme yhteydenpidon, briiffauksen ja tulosten raportoinnin – yhden luukun mallilla.

Viestintätoimisto OSG Viestintä – Kriisi- ja muutosviestintä

Kriisi- ja muutosviestintä

Kriisiviestinnän tehtävä on viestinnän keinoin lieventää kriisin kielteisiä seuraamuksia. OSG Viestintä auttaa yhteisöjä suunnittelemaan viestintäänsä muutostilanteiden varalle – oli kyseessä sitten positiivinen tai yhteisön mainetta uhkaava muutos. Muutostilanteissa toimimme myös rinnallasi viestinnän toteuttajana.

Mediaviestintä / PR

Hyvät suhteet tiedotusvälineisiin ovat yksi yhteisön menestystekijöistä. Hyvää julkisuuskuvaa on vaikea saavuttaa ilman aktiivista yhteydenpitoa toimittajiin ja heidän tarpeidensa ymmärtämistä. OSG Viestintä auttaa yhteisöjä pitämään aktiivisesti yhteyttä toimittajiin ja tarkastelemaan yhteisön toimintaa median näkökulmasta.

Media- ja viestintävalmennus

Harva meistä on seppä syntyessään – mediassakaan. OSG Viestintä valmentaa yhteisöjen edustajia esiintymään edukseen mediassa. Autamme sinua kertomaan haluamasi viestit ja tuntemaan itsesi varmemmaksi eri esiintymistilanteissa. Media-valmennukseemme sisältyy videokuvattava haastatteluharjoitus, jonka toteutamme yhteistyössä ammattitoimittajan kanssa.

Autamme asiakkaitamme myös viestimään muille sidosryhmilleen. Meillä on kokemusta muun muassa mielipidejohtajuutta tukevista viestintävalmennuksista ja kirjoittamisen valmennuksista.

Viestintätoimisto OSG Viestintä – Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarjoaa systemaattisen prosessin ja selkeät, käytännölliset kehittämismenetelmät monenlaisiin haasteisiin uusien palveluiden konseptoimisesta sisältöstrategian laatimiseen ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Autamme sinua näissä haasteissa, ja valmennamme sinut hyödyntämään palvelumuotoilua myös itse.

Sisäinen viestintä

Sisäistä viestintää kannattaa suunnitella ja toteuttaa yhtä huolella kuin ulkoistakin viestintää. Motivoitunut, yrityksen tavoitteet tunteva ja yhteisten arvojen perusteella toimiva työntekijä on painonsa arvosta kultaa. OSG Viestintä auttaa yhteisöjä luomaan hallitun sisäisen tiedonkulun, joka perustuu avoimuuteen, luotettavuuteen ja oikea-aikaisuuteen. Toimimme sisäisen viestinnän kehittäjänä, toteutuksen tukena ja kouluttajana.

Sisältömarkkinointi

Toimiva sisältömarkkinointi edellyttää sisältöä, jonka äärellä nykyinen asiakas viihtyy ja potentiaalinen asiakas päätyy ostamaan. Asiakaskeskeisellä sisältöstrategialla ja -muotoilulla yritys- ja tuotekeskeinen viestintä muutetaan asiakasta palvelevaksi ja houkuttelevaksi sisällöksi ja vuorovaikutukseksi. Samalla varmistetaan, että asiakaskokemus on johdonmukainen myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Sparraamme teidät laatimaan liiketoiminnan tavoitteisiin, brändilinjauksiin ja vankkaan asiakasymmärrykseen perustuvan sisältöstrategian, jossa huomioidaan asiakkaiden maailma, ostoprosessit, huolenaiheet ja tavoitteet. Autamme myös sisällöntuotannossa.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media ulottuu nykyisin lähes kaikille elämänalueille, ja eri kanavia tehokkaasti hyödyntäen voidaan tavoittaa suuri määrä eri-ikäisiä ihmisiä. Tuotamme sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin ja ylläpidämme yritysten tilejä. Voimme toteuttaa myös yksittäisiä sosiaalisen median kampanjoita asiakkaan toiveiden mukaan. Tunnemme sosiaalisen median kanavat ja niiden käyttäjäkunnan, ja valitsemme oikean kanavan aina yrityksen viestintätarkoituksen mukaan. Pystymme reagoimaan muutoksiin ja uusimpiin käänteisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Viestintätoimisto OSG Viestintä – Sosiaalinen media

Ulkoistettu viestintäosasto

OSG Viestintä toimii monissa yrityksissä ulkoistettuna viestintäosastona. Voimme ottaa hoitaaksemme tietyn viestinnän erityisalueen tai halutessasi koko viestintätoiminnon. Täysin ulkoistettu viestintäosasto soveltuu kokemuksemme mukaan hyvin kasvavalle kansainvälisille yrityksille tai PK-yritykselle, joka ei halua luoda omaa viestintäosastoa. Ulkoistetun viestintäosaston etuna on, että saat kustannustehokkaasti käyttöösi kaikki viestinnän erikoisalueet, niin mediasuhteet kuin sosiaalisenkin mediankin.

Vaikuttajaviestintä

Vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteiden hoitaminen ovat keinoja viedä yrityksesi tai yhteisösi tärkeitä viestejä niille, joita et tavoita markkinointi- ja sijoittajaviestinnällä tai median välityksellä. OSG Viestintä auttaa yhteisöä tunnistamaan erilaiset vaikuttajatahot ja luomaan vuoropuheluun perustuvan viestintäsuunnitelman. Toimimme apuna myös vaikuttajaviestinnän toteuttamisessa.

Videotuotanto

Videoista on tullut yksi yritysviestinnän peruspilareista. Videoilla erotutaan verkossa, ja ne ovat ihanteellinen työkalu silloin, kun halutaan välittää tunnetta ja inhimillisyyttä. OSG Viestintä käsikirjoittaa, suunnittelee ja toteuttaa videoita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja sisäisessä viestinnässä käytettäviksi.

Viestintätoimisto OSG Viestintä – Viestintästrategia / viestintäsuunnitelma

Viestintästrategia / viestintäsuunnitelma

Viestintästrategiaprosessin aikana autamme löytämään toiminnastanne hyvän elämän merkityksiä. Viestintästrategiassa määritellään sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet, viestit, keinot ja mittarit, joita soveltamalla ja toteuttamalla yhteisö menestyy nyt ja tulevaisuudessa.

OSG Viestinnän viestintästrategiaprosessin aikana kiteytämme yhteisön viestit selkokielelle ja valjastamme viestinnän tukemaan menestystä. Viestintästrategian lisäksi prosessiin osallistuvat henkilöt saavat viestinnän koulutusta. Laadimme strategian lisäksi myös konkreettisen viestintäsuunnitelman vuodeksi eteenpäin.

Vuosikertomukset

Hyvä vuosikertomus tukee yrityksen julkisuuskuvaa, kertoo selkeästi sen taloudellisesta tilasta, nostaa esille osaamista ja osaajia sekä luotaa tulevaa. Onnistunut vuosikertomus on monen osasen summa. OSG Viestintä auttaa hallitsemaan koko tuotantoprosessin aina ideasta valmiiksi tuotteeksi asti. Olemme osallistuneet sekä listautumattomien että listayhtiöiden vuosikertomusten suunnitteluun. Toteutamme vuosikertomuksia paperille ja verkkoon.

Onnellinen elämä rakentuu mielenrauhasta.
— Cicero